نویسنده: drtaghizadeh ارسال نامه

وب سایت: http://drtaghizadeh.7gardoon.com

محصولات

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

المحادثه العربیه2- انتشارات دانشگاه پیام نور1398

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

خلاقیت در نوشتن

خلاقیت در نوشتن

خلاقیت در نوشتن

حب علی(ع) بهشت

حب علی(ع) بهشت

حب علی(ع) بهشت

دادخواهی بلبل در قفس

دادخواهی بلبل در قفس

ترجمه کتاب مرافعه البلبل فی القفص یوسف القعید

هفت روز در هفته

هفت روز در هفته

ترجمه کتاب فی الاسبوع سبعه ایام یوسف قعید

قواعد و متون عربی

قواعد و متون عربی

قواعد و متون عربی

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

استراتژیهای  نوآوری درصادرات بین المللی

استراتژیهای نوآوری درصادرات بین المللی

استراتژیهای نوآوری درصادرات بین المللی

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان عربی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان عربی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان عربی-دکتر عباس رنجبر

فرهنگ اصطلاحات ورزشی عربی فارسی

فرهنگ اصطلاحات ورزشی عربی فارسی

فرهنگ ورزشی عربی فارسی

فرهنگ دانش اموز

فرهنگ دانش اموز

فرهنگ لغت عربی فارسی

مشاوره و روان درمانی بخشش مدار

مشاوره و روان درمانی بخشش مدار

مشاوره و روان درمانی |