نویسنده: drtaghizadeh ارسال نامه

وب سایت: http://drtaghizadeh.7gardoon.com

محصولات

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

المحادثه العربیه2- تالیف: دکتر هدایت الله تقی زاده

المحادثه العربیه2- انتشارات دانشگاه پیام نور1398

صور خیال در شعر نزاری

صور خیال در شعر نزاری

صور خیال در شعر نزاری-محمد اسدالهی

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

کمبوجیه از فردوسی تا شوقی

خلاقیت در نوشتن

خلاقیت در نوشتن

خلاقیت در نوشتن

نقش رهبری موثر بر بهبود یاگیری دانش اموزان

نقش رهبری موثر بر بهبود یاگیری دانش اموزان

نقش رهبری موثر بر بهبود یاگیری دانش اموزان

تناص قرانی در دیوان سعدی یوسف

تناص قرانی در دیوان سعدی یوسف

تناص قرانی در دیوان سعدی یوسف

خودزیست نگاری تربیتی

خودزیست نگاری تربیتی

خودزیست نگاری تربیتی

حب علی(ع) بهشت

حب علی(ع) بهشت

حب علی(ع) بهشت

دادخواهی بلبل در قفس

دادخواهی بلبل در قفس

ترجمه کتاب مرافعه البلبل فی القفص یوسف القعید

هفت روز در هفته

هفت روز در هفته

ترجمه کتاب فی الاسبوع سبعه ایام یوسف قعید

قواعد و متون عربی

قواعد و متون عربی

قواعد و متون عربی

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

سیستم¬های اطلاعات مدیریت

استراتژیهای  نوآوری درصادرات بین المللی

استراتژیهای نوآوری درصادرات بین المللی

استراتژیهای نوآوری درصادرات بین المللی

یکی بودیکی نبود-دکتر زهرا مهدوی مهر-ویراستار دکتر

یکی بودیکی نبود-دکتر زهرا مهدوی مهر-ویراستار دکتر

یکی بودیکی نبود-دکتر زهرا مهدوی مهر-ویراستار دکتر هدایت اله تقی زاده

با دل من چه کردی-دکتر فرشته افضلی-دکتر حسین شمس اب

با دل من چه کردی-دکتر فرشته افضلی-دکتر حسین شمس اب

با دل من چه کردی-دکتر فرشته افضلی-دکتر حسین شمس ابادی-

آغاز و پایان-دکتر حسین شمس ابادی-سیده رقیه سجادی

آغاز و پایان-دکتر حسین شمس ابادی-سیده رقیه سجادی

آغاز و پایان-دکتر حسین شمس ابادی-سیده رقیه سجادی

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر

متون حقوقی به زبان انگلیسی-دکتر عباس رنجبر |